CounselingUITGANGSPUNT


Counseling (een vorm van psychosociale therapie) is binnen onze praktijk een laagdrempelige hooggekwalificeerde vorm van hulpverlening. De hulpverlening is nog niet volledig wetenschappelijk onderbouwd, maar maakt waar nodig wel gebruik van wetenschappelijke inzichten. Het doel is doorgaans echter van de zelfde strekking als bij psychotherapie: het verminderen of geheel wegnemen van geestelijke gezondheidsproblemen van de cliënt.Definitie


Counseling is een methodische werkwijze die gebaseerd is op een of meerdere theoretische modellen om hulp te bieden aan een psychisch gezonde persoon die te maken heeft met een of meerdere functioneringsproblemen. Hierdoor is de persoon niet in staat om datgene te doen wat hij of zij wil doen of wat redelijkerwijs van hem of haar verwacht kan worden.De functioneringsproblemen kunnen worden onderverdeeld in vier probleemgroepen:


1)  Problemen met het Ik

2)  Problemen met de Ander

3)  Problemen met de Groep

4)  Problemen met De gegeven omstandigheden


De hulpverlening richt zich in het bijzonder op de psychosociale problemen die zijn ontstaan naar aanleiding van het niet kunnen functioneren zoals de persoon dit wil of redelijkerwijs van hem of haar verwacht kan worden. Met andere woorden: de functioneringsproblemen hebben een ongewenst effect op de psyche van de persoon en/of de interacties en de relaties met anderen.


Het gevolg is dat de persoon wordt geblokkeerd, belemmerd, beperkt, begrensd in zijn of haar functioneren. Het psychosociale probleem wordt gezien als een communicatiemiddel om over de oorzaak van de functioneringsproblemen te kunnen praten om zo tot een oplossing te kunnen komen. Counseling (raad geven) is een laagdrempelige en hooggekwalificeerde vorm van emotionele (psychosociale) hulpverlening.Bij psychosociale problemen gaat het om twee soorten problemen die met elkaar samenhangen


1) Psychische problemen: Problemen die te maken hebben met je gevoelens en gedachten. Je voelt je bijvoorbeeld:

 • Angst- en onzekerheid
 • Boosheid
 • Weinig energie
 • Niet gelukkig zijn, verlaten, somberheid
 • Nut van eigen bestaan, waar naar toe in het leven
 • Niet voor jezelf durven opkomen
 • Hoofdpijn
 • Stress
 • Rouw en verlies
 • Last van chronische klachten (pijn) of vermoeidheid

2) Sociale problemen: Problemen die te maken hebben met andere mensen of instanties. Je hebt bijvoorbeeld moeilijkheden met:

 • Je partner
 • Kinderen
 • Familie
 • Buren
 • Vrienden/Kennissen
 • Collega,s en/of werk
 • Overheidsinstanties zoals Belastingen, Gemeente-instellingen en Justitie
 • Woningbouwvereniging


Counseling richt zich dus op vragen en problemen met een psychosociale achtergrond, waarbij geen of nauwelijks sprake is van een psychische stoornis. De meeste problemen en vragen in de Geestelijke Gezondheidszorg vallen binnen dit veld.

Counseling heeft feitelijk een kerntaak: psychosociale hulpverlening. Deze (geestelijke gezondheid) zorg is op het individu en diens beleving gericht.Counseling is geen psychotherapie


Counseling is op sommige punten hetzelfde als, maar op veel punten ook anders dan psychotherapie en andere vormen van psychologische hulpverlening. Er zijn ook overlappingen waar te nemen tussen counseling en psychotherapie. Zo maken beiden gebruik van overeenkomstige theorieën, methoden en technieken, waarbij sprake is van een accentverschuiving van de zieke mens naar de gezonde mens met functionerings-problemen. De counselor is meer oplossingsgericht en maakt gebruik van het beste van diverse disciplines.


Wilt u eens een goed gesprek voeren met iemand over persoonlijke problemen in uw gezin, familie, relatie of in uw werk, ga dan voor counseling.

Counseling is raad geven, samen nadenken, uitproberen en praten, overpeinzen, oplossingsgericht tot een verbetering komen. Counseling kan u helpen om uzelf en uw leven terug te vinden en uw problemen te verminderen. Samen met uw counselor gaat u op zoek naar een oplossing binnen de grenzen van uw eigen mogelijkheden. U wordt door uw counselor optimaal ondersteund om weer zo goed mogelijk te kunnen functioneren.Counseling en coaching


Coaching heeft als doel cliënten te helpen met het bepalen en bereiken van hun persoonlijke doelen, meestal gericht op lichamelijke gezondheid, persoonlijke groei en op het werk. Meestal zijn coaches geen therapeuten, psychologische interventies en therapie vallen buiten hun bereik.Verschillende vormen van counseling


De counselor van Praktijk de brug naar morgen is een veelzijdig opgeleide therapeut en ervaringsdeskundige, en werkt op basis van traditionele- en moderne behandelingsmethoden.


Denk hierbij aan o.a.:

 • Individuele counseling: Voor iedereen die het gevoel heeft dat alles teveel is of tegen problemen aanloopt binnen het persoonlijk leven
 • Bedrijfscounseling: Een effectieve methode om ziekteverzuim, motivatie problemen of andere arbeidsgerelateerde problemen op te lossen
 • Gezinscounseling: Binnen gezinnen kunnen door verschillende oorzaken spanningen en problemen ontstaan, counseling kan uitkomst bieden.
 • Kindercounseling: Een laagdrempelige vorm van kindertherapie gericht op psycho-sociale en/of psycho-somatische klachten van een kind
 • Relatiecounseling: Alle problematiek tussen 2 partners. zie ook de rubriek: Relatietherapie
 • Schoolcounseling: Begeleiding van leerlingen met problemen op sociaal of persoonlijke/emotioneel vlak die de studieresultaten beïnvloeden
 • Gezondheid- en Welzijn Counseling: Begeleiding van mensen met chronische, steeds terugkerende gezondheidsproblemen
 • Stresscounseling: Een manier om de zelfredzaamheid van de mens met stress te bevorderen o.a.: lichamelijk, emotioneel, mentaal en gedrag


Counseling: voor wie en welke problematiek?


In onze praktijk behandelen we onder 'Counseling' een groot aantal vraagstukken. Alles vernoemen zou onoverzichtelijk worden. Eigenlijk komen alle kleine- en grote vraagstukken in aanmerking die gerelateerd zijn aan uw persoonlijk welzijn. Het gaat er vooral om problemen te voorkomen, zo veel mogelijk op te lossen of te verlichten en vragen te beantwoorden.


Denk hierbij aan o.a.:

 • Niet goed functioneren in het dagelijks leven
 • Angst en onzekerheid
 • Eenzaamheid en somberheid
 • Spanningen en stress
 • Het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen
 • Rouw en verliesverwerking
 • Misbruik en geweldpleging
 • Omgaan met ziekte en/of een ziek gezinslid
 • Omgaan met ouderdom
 • Persoonlijke begeleiding bij belangrijke levensvragen
 • Seksueel gerelateerde problemen en vragen
 • Het leggen van sociale contacten
 • Het aanleren van sociale vaardigheden
 • Moeite met acceptatiekosten
 • Het doorbreken van vaste belemmerende patronen
 • Het (her)vinden van balans
 • Een realistisch zelfbeeld ontwikkelen
 • Problemen met cultuurverschil overstijgen (of verschil in normen en waarden)
 • Zelfvertrouwen vergroten
 • Eigen waarde en zelfbeeld
 • Moeite met keuzes maken
 • Gevoel van onbehagen
 • Klachten zonder lichamelijke oorzaak
 • Ergens niet toe komen, steeds uitstellen
 • Moeite met loslaten
 • Gebrek aan discipline
 • Conflicten vermijden
 • Perfectionisme
 • Teveel in het verleden of de toekomst leven
 • Nare gedachten niet uit je hoofd kunnen zetten
 • Overmatig plannen
 • Overmatig verdrietig zijn
 • Geen energie en/of vaak geen zin hebben

* Heeft u vragen over 'Counseling' en/of wilt u weten of deze hulpverlening geschikt is voor uw hulpvraag? Neem vrijblijvend contact op met onze praktijk.