Kindercoaching 0 -12 JaarUITGANGSPUNT


Kindercoaching is binnen onze praktijk een laagdrempelige hooggekwalificeerde vorm van hulpverlening. De hulpverlening is nog niet volledig wetenschappelijk onderbouwd, maar maakt waar nodig wel gebruik van wetenschappelijke inzichten. Het doel is doorgaans echter van dezelfde strekking als bij therapie: het verminderen of geheel wegnemen van opvoedkundige problematiek van de client. Definitie


Opvoedkunde is de wetenschap van de ontwikkeling van een kind tot aan zijn volwassenheid. De wetenschap bestudeert de opvoeding, de ontwikkelingsfase en ook de relatie tussen het kind en zijn omgeving: familieleden, vriendjes en vriendinnetjes, de gebouwde omgeving, media et cetera. De nadruk ligt vooral op het handelen. Opvoedkunde is ook de studie van de manier waarop volwassenen (ouders, opvoeders en onderwijzers) kinderen grootbrengen met een bepaald doel. Meer specifiek bestudeert opvoedkunde onderwijsmethoden, inbegrepen de doelen die daarin dienen te worden gesteld, en de manier waarop deze doelen bereikt kunnen worden.Functie, doel en middelen


Opvoedkunde binnen Praktijk de brug naar morgen richt zich met name op kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar. De Praktijk stelt zich als doel om een toekomstperspectief te creëren voor kinderen en hun ouders/verzorgers wanneer dit perspectief, om welke reden dan ook, minder duidelijk is. Zij wil dit bereiken door (psychologisch en pedagogisch) onderzoek, begeleiding en ondersteuning, en indien nodig door gerichte doorverwijzing.KINDERCOACHING


Het gezin is een systeem. De leden van een gezin zijn onlosmakend met elkaar verbonden, reageren op elkaar en beïnvloeden elkaar, bewust of onbewust. Soms zit u vast in een vicieuze cirkel en lukt het even niet om er uit te komen. situaties die iedereen wel kent, maar heel lastig  kunnen zijn als u er middenin zit. U kunt uw kind niet dwingen om te veranderen. Wat u wel kunt veranderen, is hoe u op het gedrag van uw kind reageert. Gelukkig kunt u als ouder die vicieuze cirkel doorbreken! 


De opvoedkundige/kindercoach van onze praktijk is iemand die kijkt naar de ontwikkeling van het kind. De kwesties rond de opvoeding staan centraal. De kindercoach begeleidt en ondersteunt ouders, kinderen, leerkrachten en feitelijk iedereen die betrokken is bij de opvoeding.

Hierbij rekening houdende met een aantal ontwikkelingsaspecten.


Denk hierbij aan de 'kijk op de ontwikkeling van het kind' zoals:

 • Biologische ontwikkeling: Simpel gezegd is de biologische ontwikkeling de ontwikkeling van een bevruchte eicel, waaruit geleidelijk een volwassen mens ontstaat. De ontwikkeling begint direct in de baarmoeder met de conceptie als startpunt. Op deze website wordt bedoeld met de biologische ontwikkeling: de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel, de ontwikkeling van de hersenen en de groei van het lichaam. Met name in het laatste geval wordt ook gesproken over fysieke ontwikkeling.

 • Motorische ontwikkeling: De motorische ontwikkeling wordt vaak onderverdeeld in grove- of grove motoriek en fijne- of kleine motoriek. Bewegingen als lopen, zwemmen en een bal schieten vallen onder de grove motoriek. Bewegingen waar vaak meer aandacht of concentratie voor nodig zijn zoals knippen, schrijven of een speld oppakken, zijn onder de fijne motoriek te scharen.

 • Sociaal-emotionele ontwikkeling: De sociaal-emotionele ontwikkeling omvat een groot en complex gebied binnen de algehele ontwikkeling van het kind. Daarom is het niet gemakkelijk dit in een eenduidig kader te plaatsen. Het ontwikkelen van emoties, het zelfbeeld, temperament, motivatie en de hechting van het kind, spelen allemaal een rol/ Daarnaast hangt de ontwikkeling nauw samen met de andere ontwikkelingsgebieden.

Het sociaal- en emotioneel functioneren zijn nauw met elkaar verweven. Bij de emotionele ontwikkeling ligt de focus op het kind zelf (welke emoties uit het individu) en bij de sociale ontwikkeling ligt de focus op de interactie tussen het kind en zijn omgeving. Voor het verloop van het sociaal-emotionele ontwikkelingsproces is een indeling gemaakt van 4 fasen:


1) Baby: 0-1 jaar

2) Dreumes: 1-2 jaar

3) Peuter: 2-4 jaar

4) Kleuter: 4-6 jaar

 • Cognitieve ontwikkeling: De cognitieve ontwikkeling is een complex gebied binnen de algehele ontwikkeling van het kind. Het verwerven, verwerken, opslaan en vervolgens toepassen van kennis is namelijk niet direct zichtbaar voor de buitenwereld. Echter door gebruik van spraak-, taal- en motorische- en/of sociaal-


Voorlichting en begeleiding


Een kindercoach kan een voorlichtende- en een begeleidende functie hebben. Hij of zij geeft dit aan kinderen in een probleemsituatie. Denk hierbij aan o.a.:emotionele uitingen of gedrag kan wel enige inzicht verkregen worden.

 • Kinderen met een speciale zorgbehoefte
 • Een ontwikkelingsachterstand
 • Gedrag, of leerproblemen en/of stoornis
 • Problematische opvoedingssituatie (zoals verwaarlozing, mishandeling of misbruik)

Daarnaast geeft een kindercoach advies en begeleiding aan ouders over opvoedkundige zaken (bijvoorbeeld het stellen van regels).

Bij deze behandelingsplannen kunnen veel verschillende instanties (scholen, thuiszorg en familieleden) betrokken worden.

U kunt bij de praktijk terecht met al uw opvoedvragen, ook alledaagse, waar u als ouder even geen antwoord op weet. De frisse blik van een ervaren buitenstaander/specialist kan heel verhelderend zijn. U kent u kind het beste. Tijdens een consult denkt de kindercoach met u mee. Soms os een kort gesprek al genoeg om samen tot de juiste aanpak te komen.


Denk hierbij aan vragen over o.a.:

 • Gedrag
 • Opvoeden
 • Media
 • Vrije tijd
 • Voeding
 • Spelen
 • Gezondheid
 • Veiligheid
 • Genotmiddelen
 • Ontwikkeling
 • School
 • Verzorging en uiterlijk
 • Sport en beweging
 • Wonen en werken
 • Overige


Kind


U wilt het allerbeste voor uw kind, maar soms weet u niet meer wat dat is. Op zo'n moment kunt u de kindercoach van onze praktijk inschakelen. Als onderdeel van het gezin, reageert uw kind op u als ouders en andersom. De kindercoach kan u goed inzicht in uw situatie geven en praktisch handvaten om te helpen het gedrag van uw kind te veranderen en daardoor de sfeer in uw gezin te verbeteren.


Soms is het zinvol als de opvoedkundige bij u thuis meekijkt tijdens lastige situaties (bijvoorbeeld de maaltijden of bedtijd). Zo ziet hij of zij wat de ouders precies bedoelen. Kijken is vaak al genoeg, maar indien nodig gaat de kindercoach met uw kind in gesprek door middel van spel of materiaal. Vervolgens kijken we samen naar wat nodig en voor u passend is.PRAKTISCHE PEDAGOGISCHE GEZINSBEGELEIDING, PPG


De Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding, PPG binnen onze praktijk is een vorm van intensieve opvoedkundige/pedagogische thuishulp voor gezinnen tussen 0 en 12 jaar. De ouders ervaren problemen met de opvoeding en omgang met hun kind. De ouders zoeken hulp bij de opvoeding en hoe om te gaan met de handicap of gedrag van hun kind. Vaak is de problematiek meervoudig en richt zich op de gedragsproblemen van het kind, hoe de ontwikkeling te stimuleren en over de sociale relaties binnen het gezin.


- Het doel van PPG: PPG heeft tot doel de opvoedkundige vaardigheden te versterken van ouders die zijn vastgelopen in de opvoeding en de balans tussen draagkracht en draaglast te herstellen. Onder deze vaardigheden of competenties worden verstaan:

 • Het probleemoplossend vermogen van de ouders
 • Toezicht houden op hun kind
 • De omgang met hun kind
 • Het opvoedkundig handelen


- De aanpak van PPG: De kindercoach/thuisbegeleider van PPG verleent hulp zowel in de praktijk, als bij het gezin thuis. Hij of zij bezoekt het gezin eens per week één tot anderhalf uur. De hulp duurt over het algemeen een aantal weken, afhankelijk van de problematiek. De vragen en problemen van de ouders zijn het uitgangspunt van de hulp. De hulp van PPG is praktisch en handelingsgericht, de thuisbegeleider zoekt met de ouders naar praktische en hanteerbare oplossingen voor de problemen. De hulp van PPG is opgedeeld in een aantal fasen met duidelijke evaluatie momenten.


- Voor wie is het PPG?


Denk hierbij aan o.a.:

 • Ouders met kinderen van 0 t/m 12 jaar met (lichte) opvoedingsproblemen en vragen
 • Ouders die een stap naar grote jeugdinstellingen te hoog vinden
 • Ouders die de voorkeur hebben om buiten de reguliere kantoortijden een afspraak te maken, u kunt zelf de consult/gesprekken bepalen
 • Ouders die hun kinderen niet willen belasten door ze mee te nemen naar een instelling, er komt een opvoedkundige bij u thuis
 • Ouders die gelijk antwoord op hun vragen willen hebben, er is geen wachtlijst.
 • Ouders die volledige hulp voor hun kinderen willen, maar een beperkt budget hebben


* Heeft u vragen over 'Kindercoaching en Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding' en/of deze hulpverlening geschikt is voor uw hulpvraag? Neem vrijblijvend contact op met onze praktijk.
0