Psycho(sociale)therapie / nieuwe varianten in de 21e EeuwPsycho(sociale)therapie


UITGANGSPUNT


Psycho(sociale)therapie is binnen onze praktijk een laagdrempelige hooggekwalificeerde vorm van hulpverlening. De therapie is nog niet volledig wetenschappelijk onderbouwd, maar maakt waar nodig wel gebruik van wetenschappelijke inzichten. Het doel is doorgaans echter van dezelfde strekking als bij psychotherapie: het verminderen of geheel wegnemen van geestelijke gezondheidsklachten van de cliënt.Definities


Psychologie is een academische discipline die zich bezig houdt met innerlijk leven (kennen, voelen en streven) en het gedrag van mensen.

Zij doet dit over het algemeen door het volgen van een wetenschappelijke methode, maar in sommige gevallen doet zij beroep op symbolische interpretatie en kritische analyse, naar het voorbeeld van andere sociale wetenschappen.

Het doel van psychologie is het verwerven van kennis omtrent het doen en laten van in het bijzonder mensen zowel in hun alledaagse omgeving als onder bijzondere omstandigheden.


Psychologische hulpverlening is van groot maatschappelijk belang, mede ook door de connotaties die het woord 'psychologie' bij het alledaagse taalgebruik oproept. Daarbij denkt men immers in de eerste plaats aan motieven, emoties en gedachten die een mens tot bepaalde handelingen brengen, waarbij de motieven ook nog eens volkomen onbewust kunnen zijn.

Zich uitsluitend beperken tot het uiterlijk waarneembare gedrag is uit strikt wetenschappelijk oogpunt te verkiezen, maar veel van de psychologie voltrekt zich in het verborgene van het brein van individuele mensen, en wie het gedrag van mensen wil verklaren en begrijpen wil kan niet zonder theorieën over de werking van al die niet objectief waarneembare processen in de hersenen.Psychologische hulpverlening


Goed beschouwd is psychologische hulpverlening gewoon een vorm van contact, waarbij de ene mens de andere mens helpt om in zijn mens-zijn volledig tot zijn of haar recht te komen. Ieder mens heeft wel eens moeite met voelen, denken of doen. Meestal kunnen we dat zelf wel oplossen. soms gaat het ons begrip te boven en om te voorkomen dat we problemen krijgen of ziek worden, kan het verstandig zijn een ander (vakkundig) mens te hulp te vragen.

Een therapeut in de psychologische hulpverlening is een mens die er zijn beroep van heeft gemaakt om zijn medemens te helpen met dat voelen, denken of doen. Psycho(sociale)therapie is de verzamelnaam voor alle reguliere- en alternatieve therapieën die zich met de psyche bezighouden.Lichamelijke gezondheid


Een arts is ook een therapeut, maar een die zich bezighoudt met de gezondheid van ons lichaam.

Wanneer u bijvoorbeeld longontsteking heeft, schrijft een arts een medicijn voor. Het enige wat jezelf nog hoeft te doen is uw lichaam rust gunnen om alle energie in te kunnen zetten voor de genezing.


Bij psychologische hulpverlening werkt dat anders. Daar is de therapeut 'slechts' de gids die u helpt om zelf de plekken in uw innerlijk te vinden die pijnlijk of beschadigd zijn. Hij of zij helpt u ook om daar die plekken te zoeken en te vinden, waar u unieke eigen kracht en mogelijkheden aanwezig zijn. Soms zijn die duidelijk zichtbaar aan de oppervlakte. Soms zijn ze ver weg verborgen in het onderbewuste. De therapeut helpt u om zelf die plekken te observeren en te beschrijven. Hij of zij helpt u ook om zelf te bedenken en/of voelen welke u wilt veranderen en welke u wilt behouden, of wellicht zelfs wilt koesteren. Vervolgens gaat de therapeut samen met u aan de slag om die verandering tot stand te brengen.BIJ PSYCHO(SOCIALE)THERAPIE GAAT HET OM TWEE PROBLEMEN DIE MET ELKAAR SAMENHANGEN


1- Psychische klachten


Problemen die te maken hebben met uw gevoelens en gedachten: u voelt zich bijvoorbeeld

 • Aandacht- en acceptatieproblemen
 • Agressie, boosheid en woede
 • Angsten, fobieën en paniekaanvallen
 • Chronische (pijn/vermoeidheid) klachten
 • Niet gelukkig zijn, neerslachtig en verlaten gevoel
 • Weinig zelfvertrouwen en laag zelfbeeld
 • Dwanggedachten en -handelingen
 • Trauma, rouw- en verliesverwerking
 • Stress, burn-out en depressie
 • Verlatingsangst en hechtingsproblemen


Soms lijkt het of u een klacht heeft dat groter is dan uzelf. Bijvoorbeeld, dat u zich altijd zo verschrikkelijk onzeker voelt.

Of dat u geplaagd wordt door herinneringen. Of dat u iemand zo diep haat dat u er misselijk van wordt.

Iedereen ervaart in zijn leven geregeld psychische klachten en moet of straffe van ziek worden, antwoorden vinden die hem dan rust verschaffen.

Meestal zijn het vragen en problemen die u ervaart in uw bestaan en in omgang met anderen. Ze hangen samen met de pijn en onrechtvaardigheid van het leven, de fundamentele eenzaamheid van de mens, en met hoe je een leven vorm geeft en er verantwoording voor neemt.

De essentie van een psychische klacht is dat u zodanig met uzelf en uw bestaan omgaat dat u daarbij uzelf, en mogelijk ook anderen, pijn en verdriet doet. De klachten ontstaan in reactie op wat u meemaakt, denkt en voelt, of in het verleden heeft meegemaakt, gedacht of gevoeld.

Ze ontstaan in de interactie met anderen en het andere.


Van klacht tot stoornis:


Soms zijn mensen in aanleg zo extreem in hun denken, voelen en gedrag (zoals bijvoorbeeld excessief angstige of depressieve mensen) dat ze problemen die ze in hun leven tegenkomen simpelweg niet aankunnen. Soms ook maken mensen zeer extreme zaken mee, zoals bijvoorbeeld jarenlange mishandeling of oorlog.

Het kan zijn dat mensen dan niet of maar zeer moeilijk functioneren in het gewone leven. Je spreekt dan van een stoornis.

Counseling helpt dan meestal maar mondjesmaat. Vaak hebben mensen met een stoornis meer baat bij medicijnen, of medicijnen in combinatie met psycho(sociale)therapie.2- Sociale problemen


Problemen die te maken hebben met andere mensen, bedrijven of instanties, denk hierbij aan o.a.:

Problemen met uw partner, kinderen of familie

 • - met uw vrienden, kennissen of buren
 • - met uw collega's of werkgever
 • - met een bedrijf/onderneming, gemeente/overheidsinstelling of (woningbouw)vereniging
 • - i.v.m. arbeidsomstandigheden en werkloosheid
 • - i.v.m. financiële omstandigheden
 • - i.v.m. uw gezondheid of ouderdom
 • - i.v.m. opname in een instelling of ziekenhuis
 • - i.v.m. slechte huisvesting of omstandigheden
 • Overige maatschappelijke- en sociale problemen


Wat zijn de verschijnselen bij psychosociale problemen?


Iedereen reageert op een andere manier op psychosociale problemen.

 • Sommige mensen trekken zich terug, worden stil en somber
 • Anderen worden angstig, gespannen(stress), opvliegend en agressief
 • Weer anderen vluchten in gok/spelverslaving, alcohol of drugs


Dit kan leiden tot nieuwe problemen thuis (partner/kinderen/familie), met uw buren of op uw werk. Iemand met psychosociale problemen krijgt ook vaak lichamelijke klachten. Bijvoorbeeld spierpijn, hoofdpijn, hartkloppingen of slecht slapen.Hoe ontstaan psychosociale problemen?


Meestal zijn er verschillende problemen tegelijk. Het is vaak lastig te zeggen hoe- en wanneer deze problemen zijn ontstaan.

Denk hierbij aan o.a.:

 • Er wordt tegenwoordig veel van de mensen gevraagd
 • Er komt van alles op je af via televisie, radio en sociale media (internet)
 • Alles moet vlug en snel
 • Energie- en telefoonrekeningen, formulieren van Gemeente en Overheid, belastingen, ingewikkelde websites, voorwaarden van verzekeraars, huur- en koopovereenkomsten, financiën en hypotheken et cetera: het geeft vaak veel verwarring en onzekerheid
 • Opvoeding van de kinderen, studiekeuzes et cetera
 • Familie, vrienden en collega's/werk


We moeten veel regelen en met veel mensen rekening houden, als er dan een extra probleem optreedt, zoals ziekte, ruzie, scheiding schulden of werkeloosheid, wordt het vaak lastig om aan al die eisen te voldoen. Soms lukt het niet meer om het overzicht te houden en alles zelf goed te regelen. Uw problemen stapelen zich op.

Soms lukt het niet om alle problemen op een rij te zetten en uit elkaar te houden. U kunt dan overstuur raken omdat er zoveel misgaat. Misschien lukt het helemaal niet meer om de dingen goed te regelen. U verliest het overzicht en weet niet meer welke stappen u moet nemen.NIEUWE VARIANTEN IN DE 21e EEUW


In het eerste decennia van de 21e eeuw trad er een verschuiving op van de ontwikkeling van de persoonlijke groei naar enerzijds het nieuwe spirituele bewustzijn en anderzijds naar het competentiegerichte begeleiding en ondersteuning. Er ontstonden nieuwe methoden en technieken die steeds meer maatschappelijk werden geaccepteerd als een alternatieve vorm van hulpverlening en begeleiding.


Het was voor nogal wat wetenschappelijke beroepskrachten lastig te aanvaarden dat er een aparte serieuze hulpverleningstak ontstond voor psychisch gezonde mensen die te maken hadden met functioneringsproblemen. Het was tientallen jaren gebruikelijk geweest om deze personen door de bril van de ziekteleer te gaan bekijken en vervolgens te gaan behandelen. 


Deze nieuwe (moderne) alternatieve psychotherapie/geneeswijze wordt nog niet officieel erkend als wetenschappelijke psychotherapie, maar worden vaak wel als behandelmethode ingezet door diverse erkende psychotherapeuten. Het doel van alternatieve psychotherapie/geneeswijze is doorgaans echter van dezelfde strekking als bij wetenschappelijke psychotherapie: het verminderen of geheel wegnemen van geestelijke gezondheidsklachten van de client. Voor alternatieve psychotherapie/geneeswijze is het minder belangrijk of een methode of techniek wetenschappelijk bewezen is, maar meer gaat erom, dat de praktijk bewezen heeft dat de behandelmethode of techniek goed past en werkt bij de client. Uiteindelijk zal de keus op grond van persoonlijke overwegingen gemaakt worden. Niet de hulpverlener of behandelmethode staat centraal, maar de client!


Diversiteit en focus


Er zijn verwarrend veel soorten psychotherapie. De belangrijkste reden voor deze diversiteit is dat er vele tegenstrijdige opvattingen bestaan over hoe mensen in elkaar zitten en waar therapie daarom het best bij kan aankloppen. 

Een groep therapeuten bijvoorbeeld vindt dat je vooral moet focussen op:

 • Menselijk gedrag
 • Terwijl de andere de 'denkprocessen' het meest belangrijk vindt
 • Een derde groep begint bij voorkeur bij het 'lichamelijke en emotionele' en werkt van daar uit naar de rest van de persoon
 • Een vierde groep tenslotte zoekt het vooral in de interne dynamische processen.


Effectiviteit van verschillende vormen van therapie


De juiste behandelmethode, techniek of therapie bestaat niet, evenmin de beste of meest succesvolle. Dat is ook logisch want elk mens is uniek.

Ze hebben alle hun sterke- en minder sterke kanten. De meesten bestaan door de snel veranderende maatschappij en de daarbij behorende nieuwe symptomen, in hun pure vorm niet meer. Velen hebben succesvolle delen van andere therapievormen overgenomen en geïntegreerd in de eigen manier van therapie bedrijven. In het algemeen werken die vormen die passen bij de client en zijn toegesneden op de problematiek.


De effectiviteit is vooral ook afhankelijk van de aard van de zogenaamde werkrelatie tussen de therapeut en zijn client.

De therapeut van de Praktijk de brug naar morgen heeft geen standaard repertoire, maar zetten in waar op dat moment bij de specifieke client nodig is. De therapeut kiest voor elke client de meest geschikte hulpverlening of een mix om mee te werken (persoonlijk maatwerk) en dat helpt!Heeft u vragen over 'Psycho(sociale)therapie' en/of wilt u weten of deze hulpverlening geschikt is voor uw hulpvraag? Neem dan vrijblijvend contact op met onze praktijk.