Tarieven 2021


UITGANGSPUNT


Praktijk de brug naar morgen (0468-188136) is een zelfstandige praktijk in eerstelijnspsychologische zorg waarbij deze vorm van hulp gericht is op het behouden van of het terug vinden van een gezonde levensstijl en een bevredigende levenskwaliteit.Het aanbod kan zowel via groeps- als individuele sessies. De protocollaire behandelingen in deze psychologische hulpverlening (van A t/m Z) worden geboden op meerdere locaties in de stad Brugge en grensgebied Zeeuws-Vlaanderen.. Geen verwijsbrief nodig en er is geen wachtlijst


Voor laagdrempelige hooggekwalificeerde behandelingen heeft u geen verwijsbrief nodig, en door 24/7 werkwijze van ons multifunctionele team is er geen wachtlijst! Dit betekent dat iedereen die hulp nodig heeft bij psychische klachten, relatieproblemen en gezinsvraagstukken dezelfde dag nog een afspraak kan maken met een van onze therapeuten, ongeacht zijn of haar financiële positie, nationaliteit en problematiek. Ook als u voorheen bij een andere specialist bent geweest of problemen heeft met uw verzekering. Onafhankelijk betekent ook dat wij geen enkele informatie verstrekken aan derden zoals Gemeente-instellingen, werkgevers of (zorg)verzekeraars. Tenzij u dit vraagt natuurlijk.TARIEVEN PER 1 SEPTEMBER 2021


Hoera voor 11 euro naar de psycholoog, of toch geen hoera ...

De samengestelde tekst komt recent uit diverse media en wetenschappelijke publicaties van GGZ, RIVZ en overkoepelende beroepsverenigingen.


1 augustus 2021:


Alle media pikten op 28 juli 2021 het nieuws op dat je vanaf september  voor 11 euro naar de klinisch psycholoog of orthopedagoog kan. Het bericht werd ook gedeeld op sociale media met heel veel hoera berichten. Maar zoals wel vaker het geval is, worden de belangrijke nuances bij zo'n bericht niet vermeld. Bijgevolg deel ik ze graag met jou in deze uiteenzetting.Wat heeft de overheid beslist met betrekking tot de Geestelijke Gezondheidszorg?


Alvorens in te gaan op de nuances geven wij even een kort overzicht van deze nieuwe regeling.

Het RIVZ heeft een akkoord bereikt omtrent de financiering van de geestelijke gezondheidszorg. Het doel is het financieel toegankelijker maken van Geestelijke Gezondheidszorg.


De financiering wordt voorzien van 2 vormen van zorg:


1) De eerstelijnspsychologische zorg: waarbij deze vorm van hulp gericht is op het behouden van of het terug vinden van een gezonde levensstijl en een bevredigende levenskwaliteit. Het aanbod kan zowel via groeps- als individuele sessies.


2) De gespecialiseerde psychologische zorg: waarbij deze vorm van hul bedoeld is voor zij die gespecialiseerde zorg nodig hebben voor hun onderliggende psychische aandoening. Het aanbod kan zowel via groeps- als individuele sessies.


Volwassenen kunnen volgens deze regeling 5 groepssessies of 8 individuele sessies vergoed krijgen in een periode van 12 maanden. Dit kan voor de gespecialiseerde zorg uitgebreid worden tot maximum 12 groepssessies en 20 individuele sessies. Kinderen en jongeren kunnen 8 groepssessies of 10 individuele sessies vergoed krijgen in een periode van 12 maanden. Dit kan voor de gespecialiseerde zorg uitgebreid worden tot maximum 15 groepssessies e of 20 individuele sessies. Als client betaal je 4 of 11 euro naar gelang je al of niet recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming.Waarom is deze terugbetalingsregeling geen hoera voor jou als client/hulpzoekende?


Uiteraard is het goed nieuws dat de overheid mentale gezondheid serieus neemt en hiervoor geld vrijmaakt. Niemand zal dit ontkennen, dus ja op dat vlak delen wij de hoera gevoelens. Het werd hoog tijd dat er niet alleen oog is voor de fysieke gezondheid, maar dat de geestelijke gezondheidszorg evenwaardige aandacht krijgt. Dus een beslissing als deze is op dat vlak zeker een stap in de goed richting. Er is echter een MAAR.


- Een 1e nuance: deze terugbetaling is niet voor iedereen!


Deze terugbetaling beperkt zich tot de psychologische hulp die aangeboden wordt door geconventioneerde psychologen en orthopedagogen. Dat wil dus zeggen die psychologen en orthopedagogen die bereid zijn om onder bepaalde voorwaarden te werken binnen dit systeem. (Zie nuance 5)


Als je de hulp inroept van een psychotherapeut die geen psycholoog/orthopedagoog is, kom je niet in aanmerking voor deze terugbetalingsregeling.

Want ondanks dat het feit dat psychotherapeuten een opleiding van minstens 7 jaar achter de rug hebben en dus degelijk zijn opgeleid om jou te begeleiden bij psychische problemen, wordt deze vorm van hulp door de overheid niet terugbetaald als dit niet aangeboden wordt door psychologen of orthopedagogen.


Ook als je hulp inroept van andere zelfstandige hulpverleners (psychologisch consulent, seksuoloog, relatietherapeut, gezinstherapeut, coach, ...) zal je niet kunnen rekenen op de terugbetaling... Deze terugbetalingsregeling is dus niet voor iedere vorm van hulp en kan niet door elke zelfstandige hulpverlener worden aangeboden. Of de zelfstandige hulpverlener moet bereid zijn (vrije keuze) om een lager tarief door te berekenen aan de client.


- Een 2e nuance: de vrije keuze van hulpverlener ontbreekt in dit systeem!


Een 2e nuance is het feit dat je als hulpzoekende niet de vrijheid zal hebben om jouw hulpverlener te kiezen. Je zal je als client dienen aan te melden bij de psychologische hulpverlener in de eerstelijnspsychologische zorg die verbonden is aan 1 van de 32 netwerken geestelijke gezondheidszorg.

Deze hulpverlener zal een formulier (het financieel bilan) dienen in te vullen en op basis daarvan zal beslist worden bij wie je terecht kan voor eerstelijnspsychologische zorg danwel gespecialiseerde psychologische zorg. Dit zal met andere woorden 1 van de geconventioneerde psychologen of orthopedagogen zijn en dus niet automatisch de hulpverlener die jij verkiest.


- Een 3e nuance: het vooropgestelde aantal sessies is geen afdwingbaar recht!


Volwassenen kunnen 8 individuele sessies per jaar terugbetaald krijgen en voor kinderen en jongeren zijn dit er 10 sessies per jaar. In bepaalde omstandigheden kan dit uitgebreid worden tot 20 sessies, maar dit is gen opeisbaar recht voor elke hulpzoekende. Er wordt gewerkt met een portefeuille en als de portefeuille leeg is, zal je niet van het terugbetalingssysteem kunnen genieten. Je zal met andere woorden op dat moment toch het volledige bedrag zelf moeten betalen. Ook als je meer sessies nodig hebt, dien je daarna alles zelf te betalen.


- Een 4e nuance: jouw verhaal wordt met andere actoren gedeeld!


Binnen de wereld van geestelijke gezondheidszorg hechten we veel belang aan het beroepsgeheim. Wat je in vertrouwen vertelt aan jouw hulpverlener dient ook vertrouwelijk te blijven.

In dit systeem zal er echter informatie over jou met anderen worden gedeeld. Zo zal oa bij de evaluatie /onderbreking/beëindiging informatie gedeeld worden met jouw huisarts of zoals in slechtste geval de bedrijfsarts (NL), dit terwijl menig client er voor kiest om wat hij of zij met zijn of haar hulpverlener deelt, niet te delen met zijn huisarts en/of bedrijfsarts (NL).


Deze regeling zorgt ervoor dat je als client niet meer zelf kan beslissen wie er wel of niet weet dat jij beroep doet op psychologische hulp.


- Een 5e nuance: niet elke psycholoog of orthopedagoog zal bereid zijn om via dit systeem te werken! 


Je zal naar analogie van de artsen geconventioneerde en niet geconventioneerde psychologen/orthopedagogen hebben. dus psychologen/orthopedagogen die zich aansluiten bij een systeem en waarbij terugbetaling mogelijk is en anderen die zich niet aansluiten en waarbij de terugbetaling niet mogelijk is.


Terwijl het al of niet geconventioneerd zijn niets zegt over de geboden kwaliteit noch de ervaring die de desbetreffende hulpverlener heeft. dus ja, het kan zijn dat je nu bij een psycholoog of orthopedagoog langs gaat, maar dat je toch niet zal kunnen genieten van de 11 euro als jouw hulpverlener beslist om niet in dit systeem te stappen.


En je vraagt je wellicht af waarom niet iedere psycholoog/orthopedagoog voor dit systeem zal kiezen. Het antwoord is simpel. Dit systeem stelt heel wat voorwaarden aan de zelfstandige psycholoog/orthopedagoog die enerzijds de autonomie van de hulpverlener beperken, extra werk en financiële investeringen met zich meebrengt en toch ook wel vragen oproept inzake het beroepsgeheim en de visie op de geestelijke gezondheidszorg.


Enkele van die voorwaarden nader toegelicht:

  • De klinisch psycholoog/orthopedagoog dient zich aan te sluiten bij 1 van de 32  netwerken geestelijke gezondheidszorg waardoor een een groot stuk autonomie verdwijnt.
  • De klinisch psycholoog/orthopedagoog dient deel te nemen aan de intervisie/supervisie die georganiseerd wordt door het netwerk GGZ. Men is dus niet langer vrij om de intervisiegroep of supervisor te kiezen die men zelf wil. Wil men een vrije keuze behouden, dan dient men dubbel te investeren en aan te sluiten bij 2 intervisiegroepen: de zelf gekozen groep en de groep van het netwerk.
  • De klinisch psycholoog/orthopedagoog kan enkel sessies uitvoeren binnen het werkingsgebied van het netwerk GGZ waarmee hij een overeenkomst afsloot. De hulpverlener kan dus een client die buiten deze regio woont niet begeleiden, zelfs al beschikt hij over de expertise die de client nodig heeft.
  • De klinisch psycholoog/orthopedagoog is verplicht om een individueel patiëntendossier bij te houden conform de bepalingen van de wet inzake patiëntenrechten wat dus extra administratie met zich meebrengt, maar ook ruime investeringen in digitale tools. De jarenlange mediaberichten over het hacken/verkopen van cliëntenbestanden en dossiers zorgen hier voor grote gemengde gevoelens.
  • De klinisch psycholoog/orthopedagoog dient zich te engageren om minstens 8 uur per week voor het netwerk te werken. Dit is voor de collega's die werken als zelfstandige in bijberoep niet altijd mogelijk gezien ze naast hun praktijk ook nog een andere job uitoefenen (al of niet fulltime?.
  • .....

En wat de visie betreft: deze regeling kijkt heel sterk vanuit een medisch oogpunt naar geestelijke gezondheidszorg en daar zijn niet alle hulpverleners het mee eens. Enige voorbeelden zijn: 


- Een koppel dat na de komst van hun eerste kind relatieproblemen ervaart, omdat ze het moeilijk vinden om een nieuwe balans te vinden in hun leven bij het invullen van de verschillende rollen: ouder/partner/werk/familie/hobby/vrienden/ ... en besluit om professionele hulp in te schakelen omdat ze het zelf even niet meer weten, zijn ze dan ziek?


- Een vader die het moeilijk vind om - na de scheiding - zijn kind een week niet te zien en ondersteuning zoekt bij het omgaan met deze situatie, Is deze vader ziek?


- Een vrouw die al jaren getrouwd is, wordt verliefd op haar collega. Ze vraagt zich af wat ze met deze gevoelens moet doen. Kenbaar maken aan haar collega en zo ja wat betekent dit voor haar huwelijk? Met een psychotherapeut wil ze haar twijfels bespreken. Is deze vrouw ziek?


We kunnen zo nog heel wat voorbeelden geven van mensen die op een bepaald moment in hun leven worstelen, twijfels hebben en hiervoor een hulpverlener aanspreken. Ze hebben nood aan een onafhankelijk, professionele hulpverlener die zich onder andere als klankbord opstelt en samen met hen op pad gaat. De medische inbedding van psychologische hulp zal ervoor zorgen dat we deze worstelingen dienen te vertalen naar diagnoses. We zullen etiketten dienen te plakken en dit sluit niet aan bij de visie van menig hulpverlener.


- Een 6e nuance: wat met gezins- en relatietherapie?


Over gezins- en relatietherapie zien we niets in de tekst van de overeenkomst RIVZ staan. Hoe zal dit gefinancierd worden of komt dit niet in aanmerking voor terugbetaling...? Hierover is er (nog) geen duidelijkheid.Mutualiteit/Zorgverzekeraars


De mutualiteiten/zorgverzekeraars hebben reeds aangegeven dat hun bestaande vergoedingsregelingen voor 2021/2022 normaal blijven bestaan.

U kunt echter geen gebruik maken van beide tegemoetkomingen.Huidige regeling van 1 januari tot 1 september 2021


Afhankelijk van mutualiteit/zorgverzekeraar wordt voor de meeste therapieën een vergoeding van € 10,00 verleend 

Deze bijdrage van € 10,00 wordt direct bij uw betaling verrekend. 

Afhankelijk van diagnose, polis/afspraken of in vorm van verhoogde tegemoetkoming.kunt u nog een extra vergoeding krijgen.

Wanneer nodig helpen wij u bij de aanvraag.


* Heeft u vragen over Tarieven in 2021? Neem vrijblijvend contact op met onze praktijk via het aanvraagformulier.
0